1.    Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens Mind Master verzorgde of ingehuurde diensten en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Purmerend onder nummer: 61237752

Algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Mind Master. Deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.

2.    Betalingsvoorwaarden

Het verschuldigde bedrag t.b.v. een cursus of workshop is bij vooruitbetaling verschuldigd. Mind Master verzendt daartoe (uitsluitend per email) een factuur (als pdf-bestand).

Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Mind Master zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Opdrachtgever ontvangt van Mind Master een emailbevestiging met daarin opgenomen de afgesproken cursus- workshopdata, tijden en locatie.

Het verschuldigde bedrag t.b.v. coaching- of professional organizing sessies dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn. Mind Master verzendt daartoe (uitsluitend per email) een factuur (als pdf bestand).

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

3.    Duur en beëindiging van de overeenkomst

Een overeenkomst t.b.v. een cursus of workshop wordt aangegaan voor de gehele duur van de cursus of workshop, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Een cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus of workshop wordt bemoeilijkt, kan door Mind Master van de cursus of workshop worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist/ opdrachtgever.

Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

Voorts is Mind Master bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mind Master kan worden verlangd.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Mind Master gerechtigd de daaruit voortvloeiende schade direct en indirect ontstaan te verhalen bij de opdrachtgever.

Mind Master heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

4.    Intellectuele eigendom

Mind Master behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mind Master heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

5.    Privacy

Mind Master verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en professional organizer ter kennis komende vertrouwelijke gegevens volgens de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens te behandelen (CBP).

6.    Afspraken verzetten, annulering en wijziging

Indien door omstandigheden een bepaalde cursus of workshop onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Mind Master trachten binnen afzienbare termijn zorgdragen voor een vervangende cursus of workshop. Indien een vervanging niet mogelijk is en Mind Master de cursus of opleiding annuleert zal Mind Master het cursusgeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Mind Master is uitgesloten.

Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus of workshop worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een cursus binnen een termijn van 7-30 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van het cursus- of workshopbedrag verschuldigd. Indien een cursus of workshop binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop wordt geannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen, blijft 100% van het cursus- of workshopbedrag verschuldigd.

Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgeval binnen de familiale omgeving tot in de derde graad, wordt in overleg met opdrachtgever de overeengekomen dienst geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum.

Bij afzeggingen van individuele diensten zoals (coaching- en of professional organizing sessies) door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 50% van de kosten voor de betreffende sessie in rekening gebracht bij de opdrachtgever. In geval van overmacht en bij tijdige afmelding (d.w.z. minimaal 24 uur tevoren) wordt een nieuwe afspraak ingepland en worden opdrachtgever geen extra kosten in rekening gebracht.

7.    Aansprakelijkheid

Met het leveren van diensten van Mind Master wordt een inspanningsverplichting aanvaard. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Mind Master geleverde dienst(en) de uiterste zorg wordt betracht, kan Mind Master de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Mind Master is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

Mind Master sluit iedere aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook uit, behalve voor zo ver er sprake is van opzet of grove schuld. In die gevallen is Mind Master tot maximaal 2 maal de hoogte van het offertebedrag.

Mind Master is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Aan informatie op www.mindmaster.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Mind Master zijn vermeld kunnen geen rechten worden ontleend. Mede om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Mind Master zich het recht voor te allen tijde wijzigingen door te voeren

8.    Eigendomsvoorbehoud / Auteursrecht

Het auteursrecht van Mind Master rust op alle gebruikte documenten en lesmateriaal van Mind Master.

Het is niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mind Master.

9.    Toepasselijkheid en geschillen

Eventuele klachten over door Mind Master geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Mind Master kenbaar worden gemaakt per mail aan info@mindmaster.nl. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Van toepassing zijn de leveringsvoorwaarden die geldig waren ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

Op alle overeenkomsten van Mind Master is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Mind Master is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.